Resmi Gazete’de yayımlandı! İnternetteki gayrimenkul ilanlarında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından hazırlanan Vergi Metot Kanunu Genel Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İnternet üzerinden verilen gayrimenkul satış ve kiralama ilanlarına ait Gelir Yönetimi Başkanlığına bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildi.

İnternetteki ilan sitelerine de nizamlı bilgi verme mecburiliği getirilecek. Bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenecek ve gerekli süreçler yapılacak. Kelam konusu bilgi alımına yönelik bakanlık bildiri yayımlayacak.

 

DAİMA BİLGİ VERME ZARURİLİĞİ GETİRİLENLER VE BİLDİRİLECEK BİLGİLER

UNSUR 4- (1) Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması yahut kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık müddetleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları kelam konusu süreçlere ait olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres yahut adreslerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da hukuksal şahıslara ilişkin isim soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

c) Hizmet verilenler ismine gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama süreçlerine ait her bir tahsilat yahut satış süreci meblağı ve tarihi ile tahsil edilen meblağların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ait banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek başka bilgileri,

elektronik ortamda bu Bildirinin 5 inci hususunda açıklanan metotla Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundadır.

(2) Birinci fıkrada sayılanların, ödemelere ait olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi yahut ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka yahut ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

(3) Aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak kelam konusu sağlayıcıların bu unsur kapsamında Başkanlığa bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadırlar. Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal yahut hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek yahut hukuksal şahsa ilişkin olması durumunda, mülkiyet sahibine ait bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zaruridir.

(4) Aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar kendilerine üçüncü fıkra kapsamında bildirimde bulunmayan ilan verenlere ait bilgileri bu Bildirinin 5 inci unsurunda belirtilen yolla Başkanlığa bildirecektir.

 

VERİLECEK BİLGİLERE AİT FORMAT VE BİLGİ VERME PERİYODU

HUSUS 5- (1) Bu Bildirinin 4 üncü unsuru kapsamında daima bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ait bilgi format ve standardı Başkanlık tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Başkanlığa bildirilecektir.

(2) Bu Bildirim kapsamında bildirilmesi zarurî olan bilgiler Başkanlığa aylık olarak bildirilecektir. Bir aya ilişkin bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zaruridir.

(3) Başkanlık, bildirilmesi zarurî olan bilgilerin kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde yetkili olup, bunlar ile bunlara ait bilgi format ve standardında yapılacak değişiklikler BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.

 

SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI

HUSUS 6- (1) İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu Bildirim kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu üzere bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.

(2) Aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar ilan verenlerin bu Bildiri mucibince temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli olan şartları yerine getirmek zorundadır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcıları, toplumsal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları üzere bu bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim metoduna uygun olarak bildirmek zorundadırlar.

(4) Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim usulü haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

(5) Bilgi verme zaruriliği getirilenler, Başkanlık sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve dokümanlar için öngördüğü koruma mühletleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.

(6) Bu Bildiride yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik yahut aldatıcı bildirimde bulunanlar ile bu Bildirimle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza kararları tatbik olunur.

 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEYENLERE CEZA KESİLECEK

Öteki taraftan vatandaşlar da GİB’e bildirilmesi gereken bilgileri, ilanların yayınlandığı sitelere vermek zorunda olacak.

Birinci bildirim, haziranda birinci defa verilecek ilanlar için 1 Ağustos’a kadar, hala yayında olanlar için ise 31 Ağustos’a kadar yapılacak. Sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ait bildirim, izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Öte yandan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik yahut aldatıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek.